Skip to content

Alek CZ

English
Hlavní stránka arrow Konfigurace programu
Konfigurace programu Tisk
Základní koncepce vychází z nadřízeného PC u energetika a autonomně pracujících stanic nevyžadující trvalý kontakt s nadřízeným PC a to i z pohledu dlouhodobé archivace údajů.

Energetik může tedy sledovat jinou technologii nebo pracovat na PC s jinými programy a občas provést kontrolu okamžitého stavu a nic se nestane, když vypne počítač nebo restartuje PC. Pokud je zapotřebí trvalého dozoru ze strany obsluhy, je možné připojit samostatný nezávislý monitor, který může mít volitelná přístupová práva.

                                                                  thumb_wkonfigurace.jpg

Ke sběru dat, regulaci a přenosu informací mezi podřízenými systémy mezi sebou a nebo dalšími dispečerskými monitory jsou použity moduly a prvky stavebnice PROMOS. Jako nadřízený systém zde funguje PC energetika. Podřízené systémy PROMOS jsou volně programovatelné řídící systémy nikoli automaty - podstatně širší prostor pro aplikaci. Nadřízený počítač PC není vůbec obtěžován, protože podřízené systémy PROMOS pracují po naprogramování zcela automaticky a dlouhodobě archivují data. Energetický dispečink vyhodnocuje odběr celého závodu z hlediska okamžitého, doporučeného a průměrného odběru - výpočet se provádí vždy po příchodu impulsu a dále se vyhodnocuje cos(f) za poslední 1/4 hodinu a jako průměr za poslední hodinu. Okamžitý odběr hlavního měření se ukládá ke statistickému zpracování. Každou 1/4 hodinu se ukládají spotřeby z jednotlivých měřených míst a nebo průměry. Pro statistiku a fakturaci je možno nastavit libovolnou hodinu odečtu např. od 00.00 hod. do 23.59 - aby byl stejný odečet jako s fakturací dodavatele elektrické energie. Hodina odečtu se ukládá do konfiguračního souboru pro každý měsíc a samostatné měřené místo. Pro regulaci se využívá Modul regulace, který ve vazbě na Regulační plán může provádět automatickou regulaci odběru elektrické energie. Program umožňuje optimalizovat odběrový diagram na základě naměřených hodnot a nebo výchozího požadavku. V maximálně možné míře umožňuje optimalizovat i množství práce v kWh na příslušný měsíc a kvartál. Program zpracovává data formou tabulky, grafu a vzájemným porovnání jak jednotlivých měřených míst, tak i jednotlivých skupin. Z naměřených hodnot může vystavovat faktury nejen za elektrickou energii, ale také za ostatní energie, včetně různých cen pro různé odběratele v příslušném měsíci.

 

Odběrná místa
název, 24 typů měřených míst, konstanta vnitř. a vnější, ofset, číslo měřidla
Typ
elektřina, jalovina, plyn, voda, teplo, tlak, čas, teplot - dokladování průběhu výroby, skladování, ---- 1/4 hodina - automatický odečet, měsíc - ruční odečet stavů měřidel
Energetické skupiny
aritmetický součet a rozdíl jednotlivých měřidel jak 1/4 hod. tak i měsíčních -stejný typ energie
Fakturační skupiny
řazení jednotlivých energetických skupin pro různé energie za účelem fakturace podle zadaných cen příslušné skupině
Modul regulace
popis principu regulace dva způsoby včetně zpětnovazebního, rotace, citlivost -Max,0, +Max
Regulační skupiny
definování jednotlivých regulačních míst do skupin včetně časů pro regulaci
Regulační plán
řazení regulačních skupin, výběr principu regulace, nastavení citlivosti, zapnutí, vypnutí
Regulační stupeň
vložení omezení pro jednotlivé regulační stupně včetně kumulovaného regulačního stupně
Editace dat
možnost korekce naměřených dat
Stavy měřidel
vložení stavů měřidel pro 1/4 hodinová a měsíční měřidla, možnost změny stavu během měsíce vlivem výměny měřidla např. letní a zimní clona při měření tepla
Ceny
ceny pro jednotlivé energie a fakturační skupiny samostatně pro každý měsíc
Odběrový diagram
až 3 samostatné odběrové digramy včetně návrhu z naměřených dat, průměry, maxima z hodinových odběrů a nebo simulovaných dat z predikce kvartálního limitu včetně korekce na odečet rozvodných závodů
Kvartální diagram
na základě kvartálního limitu jsou určeny měsíční limity a vypočteny hodinové průměry podle počtu pracovní a nepracovních dní.
Platnost
nastavení platnosti jednotlivých diagramů tj. určení pracovních dní, sobot, nedělí
Parametry
určení pásma špiček, vyhodnocení účiníku, 1/4 hodiny samostatně pro každou hodinu a jiné
Sériová komunikace
sériový kanál, rychlost, použití modemu a pod.
Stanice
definice názvů jednotlivých podstanic PROMOS-COMPACT
Parametry AZ
parametry jednotlivých podstanic - liniový zapisovač, blokace spotřebičů při regulaci a pod.
Nastavení UT a TUV
možnost nastavení parametrů pro vytápění pokud je součástí energetického dispečinku
Čas
dálková kontrola a nastavení času na podstanicích
Inicializace AZ
dálková inicializace podstanic
Jednotky
definování jednotek
Heslo
volba uživatelského oprávnění
Kopie Konfigurace
kopírování konfigurace na jiné měsíce, pro každý měsíc samostatný konfigurační soubor
Nastaveni Konfigurace
dálkové nastavení všech potřebných parametrů na podstanicích